• Inschrijvingsvoorwaarden voor online cursussen 2022

  1. Begrippen
  1.1. Knowdis is een digitale leeromgeving, eigendom van en beheerd door Knowdis BV, waarin Knowdis BV en/of haar Partners cursussen produceren en aanbieden.

  1.2. Een Partner is een persoon of organisatie die, al dan niet in samenwerking met Knowdis BV, in Knowdis cursussen ontwikkelt en die als Aanbieder aanbiedt aan deelnemers.

  1.3. Een Aanbieder is een persoon of organisatie die cursussen aanbiedt aan deelnemers. Voor cursussen die Knowdis BV voor eigen rekening en risico ontwikkelt en aanbiedt aan Deelnemers, treedt Knowdis BV zelf op als Aanbieder.

  1.4. Een Deelnemer is een natuurlijk persoon die in Knowdis een of meer cursussen volgt of voornemens is te volgen en zich daarvoor inschrijft.

  1.5. Een Inschrijving is de aanmelding door een Deelnemer voor een cursus in Knowdis, via e-mail of door middel van het invullen van het inschrijfformulier:
  (a) op een website van de Aanbieder
  (b) op een website die deel uitmaakt van een webshop die Knowdis voor de Aanbieder verzorgt
  (c) op een website van een externe partij die cursusaanbod publiceert namens een Aanbieder, zoals Springest (via springest.nl).

  1.6. Een Activatie is het toewijzen van een of meerdere cursus(sen) aan en genereren van logingegevens voor een deelnemer.

  1.7. De Startdatum is de datum van de eerste keer inloggen door de deelnemer, de inschrijving wordt dan als gestart beschouwd.

  1.8. Een Opdrachtgever is een persoon of organisatie, bijvoorbeeld een werkgever of opdrachtgever van een Deelnemer, die voor of namens een Deelnemer een Inschrijving verzorgt.

   

  2. Toepasselijkheid van deze Inschrijvingsvoorwaarden
  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn deze inschrijvingsvoorwaarden van toepassing op alle inschrijvingen. Met de inschrijving geeft de Deelnemer of de Opdrachtgever aan akkoord te zijn met deze inschrijvingsvoorwaarden.

   

  3. Vaststelling Aanbieder
  Bij elke omschrijving van een cursus en op elke factuur die een Deelnemer of Opdrachtgever ontvangt voor een cursus waarop een Inschrijving voor Deelnemer plaatsgevonden heeft, zal steeds duidelijk vermeld zijn wie de Aanbieder is.

   

  4. Bevestiging
  Een inschrijving is bevestigd als de Aanbieder een inschrijfformulier ontvangen heeft en de Deelnemer of de Opdrachtgever een bevestiging van de Inschrijving ontvangen heeft.

   

  5. Wettelijke bedenktijd
  Op alle producten die Aanbieders aanbieden in Knowdis is de wettelijke bedenktijd van 14 dagen van toepassing, tenzij een cursus binnen die periode gestart wordt.

   

  6. Annuleringsvoorwaarden
  6.1. Procedure
  Een Deelnemer of Opdrachtgever kan een Inschrijving annuleren door een e-mailbericht te sturen naar verkoop@knowdis.nl of naar het e-mailadres van de Aanbieder, dat vermeld staat op de website waar de Deelnemer of de Opdrachtgever een inschrijfformulier ingevuld heeft. De Aanbieder bevestigt zonder onnodige vertraging de ontvangst van het e-mailbericht met de kennisgeving van annulering.

  6.2. Restitutie
  6.2.1. Tot 14 dagen na de bevestiging kan een Deelnemer of Opdrachtgever een Inschrijving kosteloos annuleren, mits de cursus nog niet gestart is. De Aanbieder restitueert binnen tien werkdagen daarna de betaalde inschrijvingskosten, of crediteert ze in het geval van een aankoop op factuur.

  6.2.2. Bij annulering later dan 14 dagen na de bevestiging of als de cursus ondertussen gestart is heeft de Deelnemer of de Opdrachtgever geen recht op restitutie of creditering. De Aanbieder kan dan alsnog besluiten tot restitutie, afhankelijk van de omstandigheden.

  6.3. Betalingsvoorwaarden (aankoop op factuur)
  Na inschrijving ontvangt de Deelnemer of Opdrachtgever via e-mail een factuur voor de Inschrijving. Deze factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum en in ieder geval voorafgaande aan de Activatie te worden voldaan.

  Als de betaling niet voorafgaand aan de cursus plaatsvindt, behoudt de Aanbieder zich het recht voor om deze deelnemer van bijeenkomsten te weren en inloggegevens in te trekken.

   

  7. Klachtenprocedure
  Knowdis BV en Aanbieders streven naar een optimale dienstverlening en ontvangen graag terugkoppeling van Deelnemers en Opdrachtgevers, via verkoop@knowdis.nl of via de contactgegevens die elke Aanbieder kenbaar maakt bij de Inschrijving.

   

  8. Bescherming persoonsgegevens
  Knowdis B.V. en haar partners garanderen zich te houden aan de wettelijke verplichtingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

   

  9. Toepasselijk recht
  Op deze inschrijvingsvoorwaarden, alsmede de daarop gebaseerde overeenkomst(en) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.